Scrisoare de angajament

Bucureşti, [data] [numele şi adresa destinatarului]

Scrisoare de angajament

Stimaţi Domni,

În legătură cu:

1. Obiectul angajamentului

Vă confirmăm prin prezenta termenii în care ne angajăm să îndeplinim procedurile necesare pentru … [obiectul angajamentului], în condiţiile prevăzute de legea română.

Sarcinile noastre se vor limita la problemele/chestiunile prezentate în această scrisoare.

2. Activitatea noastră

Activitatea noastră constă în şi se reduce la chestiunile menţionate în Anexa 1.

Activitatea noastră se va limita la prevederile legale din materia … [obiectul angajamentului], precum şi la chestiunile de ordin practic, formal privind procedura de … [dacă este cazul].

3. Perioada

Operaţiunile pe care le vom efectua pentru realizarea activităţii se vor încadra într-un orar prestabilit.

Avem în vedere că acest orar va cuprinde o perioadă de timp necesară schimbului de informaţii, un interval de timp pentru conceptualizarea şi redactarea documentelor şi o perioadă de timp pentru realizarea formalităţilor pentru … .

Vă informăm că durata formalităţilor aferente … [obiectului contractului] depinde de activitatea autorităţilor însărcinate potrivit legii cu aceste atribuţii şi drept urmare perioada pe care o precizăm este numai estimativă fără a deveni prin aceasta obligaţi la respectarea acesteia.

În funcţie de rapiditatea cu care informaţiile ne vor parveni şi în măsura în care informaţiile iniţiale se vor modifica ne rezervăm dreptul de a prelungi perioada de realizare a activităţii.

Din experienţa altor dosare estimăm că timpul necesar pentru … [realizare a obiectului activităţii] este de la 10 la 30 de zile de la data la care avem toate informaţiile şi documentele solicitate.

4. Onorarii estimative şi alte cheltuieli

Onorariile care ni se cuvin se bazează pe rate orare şi pe nivelul personalului numit în proiect. Celelalte cheltuieli aferente îndeplinirii prezentului angajament vor fi facturate pe lângă onorarii şi vor fi evidenţiate separat. Politica firmei noastre este să reclame plata celor menţionate în momentul în care s-au acumulat sume considerabile şi sperăm că veţi fi de acord cu această practică.

Sub rezerva unor solicitări suplimentare din partea dvs. onorariul stabilit este de echivalentul în lei a … EURO şi se plăteşte la data semnării prezentei.

Vă rugăm să viraţi onorariul în contul nr. … deschis pe numele … la ….

Cheltuielile estimative sunt de … lei pe care vă rugăm să îi viraţi odată cu onorariul, în acelaşi cont.

În cazul în care apar cheltuieli suplimentare acestea vor fi solicitate separat.

Pentru onorariul plătit veţi primi factură fiscală iar cheltuielile le vom deconta integral cu chitanţe.

5. Comunicări

Pentru a evita eventuale neînţelegeri, este necesar ca orice informaţie legată de activitatea ce face obiectul prezentei să fie furnizată personal către … sau, în lipsa acestuia, … [secretariatului societăţii noastre, în atenţia persoanei indicate mai sus/altei persoane], fără a se înţelege că dacă această informaţie a fost comunicată altui membru al firmei nu mai este necesară comunicarea aceleiaşi informaţii personal celor indicaţi mai sus.

6. Alte probleme

Conform uzanţelor, sub rezerva unor alte instrucţiuni scrise primite din partea clientului, documentele stocate în arhiva societăţii noastre în urma executării mandatului, cu excepţia originalelor predate clientului, pot fi, din timp în timp, distruse de către societatea noastră.

7. Răspundere

Nu vom fi ţinuţi răspunzători pentru nici o pierdere, daună, cost sau cheltuială contractată, ivită sau derivată în orice mod din acte frauduloase, garanţii frauduloase, neînţelegeri culpabile sau lipsite de vinovăţie, sau datorată neconformării voite sau involuntare din partea … [cocontractanţilor ulteriori ai dvs.] aflaţi/ nu în legătură directă/ indirectă cu obiectul prezentului angajament.

Nu garantăm în nici un fel pentru buna credinţă a cocontractanţilor ulteriori ai dvs. în legătură directă/ indirectă cu obiectul prezentului angajament şi nici pentru vreun viitor câştig/ succes/ creştere a afacerii dvs. în urma realizării de către noi a obiectului prezentului angajament.

8. Confirmarea termenilor prezentului angajament

Confirmarea termenilor prezentului angajament se face prin semnarea şi restituirea acestei scrisori.

Cu stimă,                                                                                                                                                                                               Greta Chirulescu

__________________

Prin prezenta confirm că firma dumneavoastră este autorizată să efectueze acest angajament în concordanţă cu termenii precizaţi mai sus.

Data:                                                                                                                                                                                                               Semnătura,

                                                            _____________________

Anexa 1

Activitatea noastră constă în şi se reduce la următoarele:

– solicitarea informaţiilor necesare prin telefon, fax sau e-mail;
– conceptualizarea şi redactarea documentelor aferente … ;
– depunerea documentelor la … în vederea … şi orice alte formalităţi necesare în acest scop;
– orice alte acte şi formalităţi.